Elevråd

Elevraadsmode

Elevråd på VESTBYEN Friskole


På VESTBYEN Friskole , har vi et elevråd for et år ad gangen.

Til elevrådet vælges én repræsentant og én suppleant fra hver årgang i 4. ‐9. klasse.

Valget finder sted i august måned.

Elevrådet samles første gang i september, hvor elevrådet konstituerer sig med en formand og næstformand. Formanden kan kun vælges blandt eleverne i udskolingen.

Der er elevrådsmøde ca. hver 6 uge, og der tages altid referat af møderne.

Der er tilknyttet to kontaktlærere til elevrådet. Kontaktlæreren hjælper elevrådene med at komme i gang med årets arbejde og med at få tingene til at køre i løbet af skoleåret. Kontaktlærerne er elevrådets talerør på lærermøderne i løbet af skoleåret. Det er kontaktlærerne, der indkalder til elevrådsmøder, og det er kontaktlærerne, der sammen med formanden laver dagsordenen, men alle elever kan bede om at få emner op på elevrådsmøderne. Elevrådet kan i princippet ytre sig om alt vedrørende skolens daglige liv og tages alvorlig på alle niveauer.

Elevrådet er med til at lære eleverne de demokratiske spilleregler. Elevrådet giver eleverne mulighed for at øve indflydelse og varetage elevernes interesser.

I skoleåret 2023/2024 er Karina Christensen og Asmus Strøm kontaktlærerne.