Vold og trusler samt seksuelle overgreb

Handleplan:

 

Vi sondrer mellem 3 grader af viden: bekymring, mistanke eller konkret viden.

 

Bekymring

Mistanke

Konkret viden

En bekymring er en diffus oplevelse af, at der er noget galt med et barn eller i dets familie. Her er der ikke tale om, at man har konkret viden om en konkret handling begået af nogen bestemt person. Her er der heller ikke tale om en bestyrket mistanke. Bekymring alene bør derfor i første omgang føre til skærpet observation i en periode og eventuelt samtale med forældrene. Hvis der er mistanke om overgreb skal forældrene ikke informeres om denne mistanke.

Mistanke forstås som mere end blot en bekymring. Mistanke handler f.eks. om, at barnet/den unge har været udsat for en seksuelt grænseoverskridende adfærd fra en voksen eller fra et andet barn/en ung. Mistanken kan formuleres f.eks. på baggrund af en tidsobservation af barnet, barnets eget udsagn om hændelse, der har fundet sted, eller oplysninger man har fået på anden vis. Endvidere ændring af barnets adfærd.

Konkret viden om, at et barn eller en ung har været udsat for en konkret handling i form af overgreb, fysisk psykisk eller seksuelt, begået af en eller flere personer. Denne viden kan komme fra udsagn fra barnet/den unge, tilståelse fra krænkeren eller fra vidner, observationer eller lægeundersøgelser.

 

Underretning:

Får man kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for forhold, som er til fare for dets udvikling og sundhed, har man pligt til at underrette kommunen.

Familiesektionen i Holstebro kommune:

Familiesektionen står til rådighed med råd, hjælp og vejledning i svære sager.

 

Skærpet underretningspligt:

Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv har skærpet underretningspligt, hvis man under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage:

-        At et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte.

-        At et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold.

-        At et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte på grund af barnets eller den unges ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten.

-        At et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb.

 

En underretning er altid personlig og går på egen bekymring. Ved uenighed om hvorvidt, der skal underrettes, er det eget bekymringsniveau, man skal reagere på.